×

litostenar

De flesta minns med förtjusning barndomens potatistryck – skär ut en form, stryk på färg och vips så kan samma mönster repeteras hundra gånger. De flesta tekniker för konsttryck handlar om just det där, att i en hård yta – motsvarande barndomens potatis, kallad tryckplatta eller tryckmedium – skapa ytor där färgen fäster och ytor där färgen inte fäster, för att kunna återskapa ett mönster när det hårda materialet har belagts med tryckfärg och sedan trycks mot ett papper.

Konsttryckstekniker delas in i kategorier:
högtryck
plantryck
djuptryck
genomtryck

Namnen kommer sig av var på tryckmediet färgen kommer att fästa. Är det på partier som sticker upp från mediet kallas det högtryck. Är det i håligheter skapade i mediet är det djuptryck.

På senare år har även digitala tryck tillkommit som metod.

Cyanotypi är en fotografisk metod för att göra upplagor som blivit alltmer populär på senare år.

linoleumsnittStocken för ett linoleumsnitt av Ulla Wennberg

Högtryck

Högtryck är som barndomens potatis - man tar bort material på de ytor man vill lämna vita, för att sedan lägga färgen på de höga/uppstickande partierna.

Träsnitt och linoleumsnitt är exempel på den här tekniken. Tryckplattan kallas för stocken och i denna karvas bilden fram genom att överflödigt material tas bort. De konstnärer som idag jobbar med träsnitt ser ofta till att träets särart kommer fram i trycket. I äldre träsnitt däremot är ofta träets struktur svår att skönja.

Även klassiskt boktryck, där man trycker med gammeldags blytyper, är exempel på högtryck.

Här hittar du exempel på högtryck hos ed. art

Djuptryck

Djuptryck fungerar på motsatt sätt. Konstnären använder sig av en kopparplåt eller något annat material, för att i denna skapa mönster. Här är det de nedsänkta delarna som sedermera fylls med färg. När plåt och papper pressas samman i tryckpressen suger papperet åt sig färgen ur plåtens håligheter. Etsning och torrnålsgravyr är idag de vanligaste metoderna.

Här hittar du exempel på djuptryck hos ed. art

Etsningar får sitt namn av att man etsar med syror i plåt. Först täcks plåten av en syrabeständig grund. Därefter avlägsnas denna på de ställen där man vill att syran ska bita, med hjälp av en uppsjö av olika finurliga verktyg som alla ger sitt eget uttryck. Tekniken hårdgrund innebär till exempel att konstnären behandlar plåten med en blandning av vax, harts och asfalt, för att sedan kratsa bort grunden på de ställen där man vill att färgen ska fastna.

I en vanlig etsning skapar konstnären linjer som etsas in i en kopparplåt. För att skapa skuggningar kan konstnären exempelvis göra många linjer tätt ihop. Akvatint utökar möjligheterna med etsningstekniken; genom att lägga ett raster av korn på plåten kan man skapa gråtoner över större ytor i det färdiga trycket.

Torrnål är en annan typ av djuptryck. Här använder konstnären sig av en vass nål för att rista in sin bild i plåtens blanka yta. När plåten sedan bestryks med färg fastnar denna inte bara i de spår som nålen lämnat utan också på de små vallar av koppar som bildats runt skårorna. De här vallarna gör att linjerna i trycket blir mjukare. Linjernas speciella utseende är det som karaktäriserar torrnålstrycket.

Plantryck

I plantryck samsas vita och färgade ytor i samma plan. I stället används andra metoder för att bestämma var färgen ska fastna och inte fastna.

Litografi är den vanligaste plantrycksmetoden. Lito betyder sten på grekiska, och kalkstenar används än idag för att framställa litografier. De har dock mestadels ersatts av aluminiumplåtar. Metoden bygger på att fett och vatten stöter bort varandra. När tryckfärg appliceras på stenen eller plåten kommer den bara att fästa på de delar där konstnärens motiv har fixerats.

Här hittar du exempel på plantryck hos ed. art

Genomtryck

Genomtryck innebär att färg pressas genom ett material som släpper igenom färg på vissa ställen och hindrar färg från att gå igenom på andra.

Screentryck, kallat serigrafi i konstsammanhang, är den vanligaste metoden. En duk, traditionellt av silke men i dag oftast av syntetmaterial, spänns upp på en ram. Schabloner täcker den del av väven som inte ska släppa igenom färg. Idag framställs schablonerna fotografiskt, vilket kan ge oerhört exakta tryck.

Här hittar du exempel på genomtryck hos ed. art

Digitala tryck

Tiderna förändras. Den konstnär som för 200 år sedan etsade med en sickel i en plåt sitter kanske idag och klickar med en mus på en dator. Digitala högkvalitativa utskrifter har blivit ett sätt för konstnärer som arbetar främst digitalt att få ut sina verk. Dessa går under många namn, men ed. art har valt att använda beteckningen digitala pigmenttryck. Detta för att poängtera att det handlar om digitala bilder, men inte om vanliga utskrifter, utan utskrifter gjorda med åldersbeständiga pigment och hög precision.

Här hittar du exempel på digitala tryck hos ed. art

Cyanotypi

Cyanotypi är en fotografisk metod från 1800-talet som allt sedan den uppfanns har använts konstnärligt men också praktiskt. De klassiska blåkopiorna inom arkitekturen är skapade med hjälp av denna process där papper behandlas med järnhaltiga syror som är UV-känsliga. När de exponeras för UV-ljus och sedan framkallas i vatten träder den blå färgen fram på papperet. De delar av papperet som varit skyddade från UV-ljuset behåller papperets vita färg. 

Här hittar du exempel på cyanotypi hos ed. art

Monotypi - unika blad

Vissa blad är unika och ingår inte i en upplaga. Dessa kallas ofta för monotypier, där mono just ger oss en vink om att det är ett tryck vi talar om. Monotypier är ofta producerade med hjälp av obehandlade plåtar eller plexiskivor som bestryks med färg eller bemålas och körs genom en tryckpress mot ett glas. Konstnären kan då inte exakt repetera bilden, vilket gör bladet unikt. Ibland väljer konstnären att numrera bladen 1/1 för att understryka tryckets unicitet.

Numrering

Nästan alla blad som säljs av ed. art är numrerade. Numreringen består av två tal, exempelvis 23/45. Denna kryptiska kod betyder att bilden du tittar på har gjorts eller planerar att göras i högst 45 exemplar. Det exemplar du tittar på just nu är det tjugotredje i ordningen.

Ibland heter verken i stället EA, AP eller PP. Utanför den numrerade upplagan lämnas utrymme för att göra ett antal blad till konstnären och tryckare. EA står för épreuve d'artiste, den engelska motsvarigheten är AP som står för artist's proof. Dessa två beteckningar betyder att det verk man tittar på är del av den andel som gick till konstnären. Står det PP på bladet betyder det att det är tryckarens exemplar, printer's proof. Vanligtvis överstiger dessa exemplar i antal inte 10 procent av den numrerade upplagen.

Ett fåtal blad är inte numrerade. Det beror på att konstnärerna i dessa fall av ideologiska skäl valt att inte numrera. På sjuttiotalet var bruket att numrera sina verk omodernt, konsten skulle vara fri och inte bunden av borgerliga bojor. Idag ser de flesta annorlunda på saken, men en del konstnärer håller fast vid att inte numrera. Det handlar dock alltid om trycktekniker som i sig garanterar att det du som kund köper är hantverksmässigt framtaget och inte kommer att kunna mångfaldigas hur många gånger som helst.

Är det bättre med ett verk som ligger tidigare i upplagan, dvs är 2/50 bättre än 45/50?

Nej. Det stämmer att exempelvis kopparplåtar kan slitas, men idag förstärker man i många fall dessa så att de håller för en större upplaga, eller så anpassar man upplagans storlek så att man använder plåtarna i den utsträckning de tål. När det gäller litografier, den vanligaste formen av grafik i Sverige, finns ingen sådan skillnad.

Varierade upplagor - E.V.

Många konstnärer som själva trycker sina upplagor tycker om att experimentera under själva tryckprocessen och därmed variera trycken inom en upplaga. Blad som utgår ifrån samma tryckmedium (plåt, stock, sten eller screenram) och liknar varandra men har en viss inbördes skillnad kan numreras med upplagenummer samt bokstäverna E.V. Detta betyder édition variable, och betyder alltså att alla trycken inte är exakt lika.

Signatur

Verk som säljs i upplaga bör vara signerade av konstnären för att säkerställa att konstnären faktiskt varit involverad i processen att ta fram konstverket. Signaturen, som bör sitta på själva konstverket, fram- eller baksida spelar ingen roll, visar inte bara att konstnären har kontroll på att upplagan är så stor som den ska vara, utan också att konstnären har sett varje enskilt tryck och godkänt det. När man trycker upp upplagor är det ofta en tryckare som producerar trycken, utifrån ett provtryck som konstnären och tryckaren gemensamt har tagit fram. Men efter att tryckningen är klar bör konstnären signera alla verk, för att säkerställa att trycken svarar mot konstnärens förväntningar.